Triển khai họp trực tuyến Vinameeting tại Công ty cổ phần xây lắp điện I (PCC1)

- Hệ thống được thiết kế 40 điểm cầu với chất lượng HD
- Trong một thời điểm có thể tổ chức 4 cuộc họp, có thể mở rộng thành 8
- Hệ thống kết nối tới hệ thống âm thanh tại chỗ, bảng tương tác thông minh...


Back to top