Download

Phần mềm họp trực tuyến chuyên dụng H323 -> Cyphone | Cyphone 1.2.4
Phần mềm trình chiếu H239 -> Download1 hoặc Download2
Tải phần mềm Open VPN -> Download1 hoặc Download2
Tải cấu hình Open VPN  -> Download, Manual, Service
Tải phần mềm H323 LifeSize-Softphone hoặc link2, link3, 1079481753.lic, LifeSize-Softphone-installer.msi. PLC1, PLC2, KPLC1, KPLC2, LifeSize-Softphone_full, All-in-one, All_in_one
Bảng khảo sát thông tin chi tiết nhu cầu hội nghị trực tuyến -> Download
IDM reg
Phần mềm xem camera: webcamOBS StudioOBS Studio

Quản trị: https://demo.cypresscom.vn/?_=/call

Gọi qua web: 
https://demo.cypresscom.vn:8443/webrtc/call.html?join&id=9201
Back to top