Download

Phần mềm họp trực tuyến chuyên dụng H323 -> Download | download2
Phần mềm trình chiếu H239 -> Download1 hoặc Download2
Tải phần mềm Open VPN -> Download1 hoặc Download2
Tải cấu hình Open VPN  -> Download, Manual, Service
Tải phần mềm H323 LifeSize-Softphone hoặc link2, link3, 1079481753.lic, LifeSize-Softphone-installer.msi
Bảng khảo sát thông tin chi tiết nhu cầu hội nghị trực tuyến -> Download
Back to top