Triển khai họp trực tuyến Vinameeting tại Viễn thông Bắc Giang (VNPT Bắc Giang)

Hình ảnh triển khai họp trực tuyến tại Vnpt Bắc giang. Hệ thống thiết kế 16 điểm cầu có thể mở rộng 40 điểm. Hệ thống kết nối tận dụng một số thiết bị đầu cuối Sony đã mua sắm trước đó (kết nối thành công với hệ thống mới)


Back to top